Komunikaty

Ogłoszenie z dnia 21.09.2020r.

Informujemy, że w dniu 01 lipca 2020r. spółka TECHNIKA OKIENNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu przy ulicy E. Kwiatkowskiego 6  zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną – Biurem Maklerskim Pekao z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, spółką wpisaną  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, NIP: 526-00-06-841.

Uchwała o wyborze Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie podjęta została na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą TECHNIKA OKIENNA Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r.


Kontakt:
Dariusz Stefaniak
Tel. 609 026 660