POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników strony internetowej www.avante.pl (zwanej dalej „Stroną www”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, TECHNIKA OKIENNA S.A. z siedzibą w Elblągu publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Strony www  (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ TECHNIKA OKIENNA S.A.

Administratorem danych osobowych („administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania ze strony www.avante.pl jest TECHNIKA OKIENNA S.A., która przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

TECHNIKA OKIENNA S.A. zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swojej strony www w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem serwisów, typu newsletter, czy strefa partnera wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się i korzystania z niektórych usług.

W trakcie rejestracji TECHNIKA OKIENNA S.A. poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia treści lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

TECHNIKA OKIENNA S.A. nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności, kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszego systemu lub praw innych Użytkowników.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Na wniosek Użytkownika TECHNIKA OKIENNA S.A. potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych. W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od TECHNIKA OKIENNA S.A. ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym czasie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisach.
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych. W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od TECHNIKA OKIENNA S.A. usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez TECHNIKA OKIENNA S.A. (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez TECHNIKA OKIENNA S.A.).
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może żądać od TECHNIKA OKIENNA S.A. czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania TECHNIKA OKIENNA S.A. nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.
  5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych. W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez TECHNIKA OKIENNA S.A. w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.
  6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez TECHNIKA OKIENNA S.A. jego danych osobowych, kiedy:

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

TECHNIKA OKIENNA S.A. przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez TECHNIKA OKIENNA S.A. roszczeń w stosunku do Użytkowników.

POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

Na stronie www stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania do potrzeb Użytkowników.

Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisów. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania strony www. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania strony www – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie ze strony www oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do strony www, których administratorem jest TECHNIKA OKIENNA S.A. i nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest TECHNIKA OKIENNA S.A..

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. TECHNIKA OKIENNA S.A. zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez TECHNIKA OKIENNA S.A. należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@avante.pl

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZARZĄDZANIE ZGODAMI: Jeśli chcesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć możesz zrobić to za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@avante.pl